پروژه آفرینش در موسیقی ایرانی ساخت تصنیف
آهنگساز:علی مومیوند
استاد راهنما:بهاءالدین شمس

کارگاه پژوهشی شناخت ترانه و تصنیف در موسیقی ایران

کارگاه پژوهشی شناخت ردیف موسیقی دستگاهی تکنوازی سنتور2

کارگاه پژوهشی شیرین نوازی و شیوا نوازی در موسیقی ایرانی

کارگاه پژوهشی گذری بر تاریخ موسیقی ایران

کنسرت پژوهشی آشنایی با رنگ در موسیقی دستگاهی